SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.v spolupráci  s obecným úradom Folkušová pripravila pre Vás      virtualnycintorin.sk
Od 1.1.2022 sa budú uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintoríne. Žiadame nájomcov, ktorí budú platiť za hrobové miesta, aby sa nahlásili na obecnom úrade písomne  listom alebo e -mailom (email:obecfolkusova@gmail com.)
 VZN " Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Folkušová" si môžete pozrieť v záložke -  samospráva- Všeobecné záväzné nariadenia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Všetky Mimoriadne núdzové opatrenia na *Africký mor ošípaných sú uvedené v záložke Veterinárne opatrenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podiel separovaného odpadu v roku 2021